پرش لینک ها

جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

معرفی هیات امنای جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست

دکتر منیره مجلسی

دکتر منیره مجلسی

عضو هیات امنا
دکتر شهلا منفرد

دکتر شهلا منفرد

رئیس هیات مدیره انجمن زنان مبارز با آلودگی محیط زیست
دکتر مه لقا ملاح

دکتر مه لقا ملاح

مدیر عامل جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست
لیست کامل اعضا

پروژه ها

Management of NGOs/CBOs in area of resilience

Management of NGOs/CBOs in area of resilience

Building the capacity of Iranian CSOs

Building the capacity of Iranian CSOs

آخرین اخبار