پرش لینک ها

جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

معرفی هیات امنای جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست

دکتر منیره مجلسی

دکتر منیره مجلسی

عضو هیات امنا
دکتر شهلا منفرد

دکتر شهلا منفرد

رئیس هیات مدیره انجمن زنان مبارز با آلودگی محیط زیست
دکتر مه لقا ملاح

دکتر مه لقا ملاح

مدیر عامل جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست
لیست کامل اعضا

پروژه ها

Public awareness and local knowledge protection

Public awareness and local knowledge protection

Mojdeh Rakhshan

Zero waste in school

Zero waste in school

Nazli Yazdizadeh

Green School

Green School

Zhema Javahrianpoor

Zero plastic training

Zero plastic training

Naznin Mohsenian

Facilitators T.O.T Workshop

Facilitators T.O.T Workshop

Ahmad Rahmani

Training natural resources in Sistan

Training natural resources in Sistan

Neda Kajoree

آخرین اخبار