پرش لینک ها

شبکه زیر زمینی مویرگی

ارتباطی بین ریشه درختان جنگل  و انتقال پیام

نقش شبکه مویرگی در انتقال پیام زیر زمینی کمتر شناخته شده است به این دلیل که ساختار آنها واجد فضای حرکتی قابل توجهی است. تعدادی از محققین کانادایی این شبکه مویرگی را در جنگلهای باستانی و چند هزار  ساله مطالعه و   نقشه برداری کردند. همچنین تعدادی از درختان جنگلهای غرب امریکا به منظور شناخت معماری و ساختمان شبکه مویرگی یا ریشه های مویی و قارچهای حبابی و رنگی مورد تحقیق قرار گرفتند

ساختمان شبکه مویرگی و درختان در فضایی برابر 30 در 30 متر با استفاده از گیرنده های ماهواره ای  و چند وجهی با هدف ازمایش ِدی ان ای  DNA   موجودات  زنده میکروسکپی و کرمها مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه نوع موجودات شبکه مویرگی عمق جنگل با درختان روی زمین شبیه به هم بودند .

لذا عملکرد ارتباط بین قارچها و موجودات زنده بین آنها در درختان حاشیه جنگل و یا مناطق غیر جنگلی  مورد بررسی قرار گرفت .مطالعات در دو نوع ریشه های مویی و  قارچی نشان داد که  هر یک حامل و یا رابط 13 -14 موجود زنده بودند. هر کدام به مجموعه ای از 19 درخت در طرح و نقشه اطراف خود خدما ت می دادند. موجودات موجود در ریشه های مویی از نوع قارچ های  بزرگتر بودند که  در عمق پایین تر فعالیت داشتند و موجودات زنده درختان بیشتری را به هم ارتباط می دادند.

درختان گروه مورد مطالعه  از چند وجه به هم ارتباط داشتند و لازم است که خاک به منظور عبور ریشه های مویی بسیار نرم باشد که بتواند موجودات را در میان شبکه مویرگی هدایت نماید .

خویشاوندی و یا چسبندگی مثبت و بسیار قوی بین اندازه درخت و شبکه مویرگی بسیار  قابل توجه بوده و  دارای قابلیت ارتجاع با دنیایی که اطراف انها را احاطه کرده بود می باشد  .

این معماری شبکه مویرگی زیر خاک موید وجود انسجام و مشارکت بسیار کار آمد و قوی در جایی است که درختان تنومند نقش اساسی در ایجاد سهولت زاد آوری و استقرار اکوسیستم انجام می دهند .

محقق: سوزان سیمارد -بیولوژیست

منبع: woodwideweb

مترجم: مه لقا کاشفی

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه