پرش لینک ها

Author: Shahla Farsi Monfared

IRAN Effective environmental education online course

IRAN Effective environmental education online course

For access to the platform you need to connect at the website of Scuola Nazionale Servizi and access to the e-learning area. Or alternatively  you can click directly on the following link: http://elearning.scuolanazionaleservizi.it/login/index.php   Write the personal credentials username and password for the login, than

آموزش مجازی آگاهی های محیط زیستی در ایران

آموزش مجازی آگاهی های محیط زیستی در ایران

بدینوسیله اعلام می شود که با توجه به پروژه ارتباطات مسئولانه زیست محیطی و ارتباط با موسسه زیست محیطی لگامبینه در ایتالیا امکان دسترسی به مقالات زیست محیطی این سازمان از طریق سایت جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست بوجود آمده است .دستور کار

Capacity Buildings and Knowledge Management for NGOs

Capacity Buildings and Knowledge Management for NGOs

اولین کارگاه پروژه “ظرفیت سازی و مدیریت دانش در زمینه تاب آوری و مدیریت تخریب سرزمین” برگزار شد. این کارگاه توسط تشکل مردم نهاد “جمعیت حامیان زمین” و تحت عنوان “پروژه ظرفیت سازی و مدیریت دانش در زمینه تاب آوری و مدیریت تخریب سرزمین” برگزار

CIVIC 5.0 Another way of condominium living

Energy costs are an important item in the budget of Italian households. Annually we spend between 1,500 and 2,000 euros per year to heat or cool our homes. Still, this expenditure could be reduced by up to 50%. By undertaking energy efficiency measures in buildings and