پرش لینک ها

Author: Shahla Farsi Monfared

شبکه زیر زمینی مویرگی

ارتباطی بین ریشه درختان جنگل  و انتقال پیام نقش شبکه مویرگی در انتقال پیام زیر زمینی کمتر شناخته شده است به این دلیل که ساختار آنها واجد فضای حرکتی قابل توجهی است. تعدادی از محققین کانادایی این شبکه مویرگی را در جنگلهای باستانی و چند

Environmental training of kids

Environmental training of kids

  گزارش اجرای پروژه آموزش محیط زیست از طریق داستان خوانی به مادرو کودک به ترتیب مناطق منتخب در تهران بزرگ پیرو موافقنامه جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست و معاونت امور زنان شهرداری ، پروژه داستان خوانی برای مادران و کودکان با رویکرد

IRAN Effective environmental education online course

IRAN Effective environmental education online course

For access to the platform you need to connect at the website of Scuola Nazionale Servizi and access to the e-learning area. Or alternatively  you can click directly on the following link: http://elearning.scuolanazionaleservizi.it/login/index.php   Write the personal credentials username and password for the login, than

آموزش مجازی آگاهی های محیط زیستی در ایران

آموزش مجازی آگاهی های محیط زیستی در ایران

بدینوسیله اعلام می شود که با توجه به پروژه ارتباطات مسئولانه زیست محیطی و ارتباط با موسسه زیست محیطی لگامبینه در ایتالیا امکان دسترسی به مقالات زیست محیطی این سازمان از طریق سایت جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست بوجود آمده است .دستور کار

Capacity Buildings and Knowledge Management for NGOs

Capacity Buildings and Knowledge Management for NGOs

اولین کارگاه پروژه “ظرفیت سازی و مدیریت دانش در زمینه تاب آوری و مدیریت تخریب سرزمین” برگزار شد. این کارگاه توسط تشکل مردم نهاد “جمعیت حامیان زمین” و تحت عنوان “پروژه ظرفیت سازی و مدیریت دانش در زمینه تاب آوری و مدیریت تخریب سرزمین” برگزار