پرش لینک ها

REC Action Plans

Capacity Buildings and Knowledge Management for NGOs

Capacity Buildings and Knowledge Management for NGOs

اولین کارگاه پروژه “ظرفیت سازی و مدیریت دانش در زمینه تاب آوری و مدیریت تخریب سرزمین” برگزار شد. این کارگاه توسط تشکل مردم نهاد “جمعیت حامیان زمین” و تحت عنوان “پروژه ظرفیت سازی و مدیریت دانش در زمینه تاب آوری و مدیریت تخریب سرزمین” برگزار