پرش لینک ها

اعضا

اعضای هیات امنا

دکتر اشرف الدین مصباح

دکتر اشرف الدین مصباح

عضو هیات امنا
مهندس زرین احمدزاده

مهندس زرین احمدزاده

عضو هیات امنا
دکتر قاسم علی عمرانی

دکتر قاسم علی عمرانی

عضو هیات امنا
دکتر منصور غیاث الدین

دکتر منصور غیاث الدین

عضو هیات امنا
مهندس میترا البرزی منش

مهندس میترا البرزی منش

عضو هیات امنا
دکتر محمدحسین حبیبی

دکتر محمدحسین حبیبی

عضو هیات امنا
دکتر حمیده توسلی

دکتر حمیده توسلی

عضو هیات امنا
دکتر منیره مجلسی

دکتر منیره مجلسی

عضو هیات امنا
مهندس پریچهر قاضی

مهندس پریچهر قاضی

عضو هیات امنا
دکتر ویکتوریا جمالی

دکتر ویکتوریا جمالی

عضو هیات امنا
دکتر پروین معروفی

دکتر پروین معروفی

عضو هیات امنا
مهندس شهلا فارسی منفرد

مهندس شهلا فارسی منفرد

عضو هیات امنا

اعضای هیات مدیره

خانم مهدیه پورشاد

خانم مهدیه پورشاد

دبیر
خانم مه لقا کاشفی

خانم مه لقا کاشفی

نایب رئیس
مهندس شهلا فارسی منفرد

مهندس شهلا فارسی منفرد

رئیس هیات مدیره
خانم ملیحه ساغری

خانم ملیحه ساغری

عضو علی البدل
خانم فاطمه روزبهانی

خانم فاطمه روزبهانی

عضو فعال
خانم ندا کجوری

خانم ندا کجوری

خزانه دار
خانم نسرین وزیری

خانم نسرین وزیری

عضو علی البدل
زهرا محمدی بیدهندی

زهرا محمدی بیدهندی

عضو علی البدل